Režim freemover od dubna (či později) do 30. 9. 2022 s možným nástupem do řádného studia od 1. 10. 2022

Program byl uzavřen.

Freemoverem může být pouze občan/ka Ukrajiny, který je aktuálně zapsán ke studiu na vysoké škole mimo Českou republiku. Freemover stále zůstává studentem své domovské univerzity a na FF UK je pouze na zahraničním studijním pobytu.  

FF UK přijímá na studijní pobyty v režimu freemover pouze studenty, kteří na svých domovských univerzitách studovali (resp. studují) studijní program spadající do portfolia studijních programů studovaných na FF UK. 

Studijní programy na FF UK lze orientačně rozdělit do čtyř okruhů: historie, lingvistika, společenské vědy, učitelství. Studenty, kteří na svých domovských univerzitách studovali jinak zaměřené studijní programy, odkazuje FF UK na jiné fakulty Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké školy. 

Studijní pobyt v režimu freemover je na FF UK zdarma. 

Freemoveři mohou získat stipendium:

 • Stipendium je 15 000 Kč/měsíc. 
 • Stipendium se přiznává ode dne zapsání do studia nejdéle do 30. 9. 2022. 
 • Stipendium může být přiznáno pouze osobám, které se nacházejí v České republice a mají doklad o udělení dočasné ochrany nebo speciální vízum (v cestovním pase). 

Freemoveři se mohou ubytovat na kolejích UK (za stejných podmínek jako řádní studenti UK). 

Jedním z hlavních cílů freemoverů je úspěšně složit přijímací zkoušky a od října 2022 se stát řádnými studenty FF UK. Proto se mj. musí rychle naučit co nejlépe česky a sžít se s českým prostředím. 

Freemoveři mají na Univerzitě Karlově studijní povinnosti

 1. Freemoveři musí chodit na lekce češtiny na UK (a platit si je ze stipendia) a/nebo chodit na přednášky spolu s běžnými studenty FF UK.
  • Výuka češtiny bude probíhat v období od května do září 2022. 
  • Přednášky byly součástí letního semestru akademického roku 2021/2022 a byly ukončeny 20. května 2022. 
 2. Vedle toho je důležité, aby se freemoveři seznamovali s českým prostředím a kulturou. Proto je nutné, aby každý týden strávili alespoň jednu hodinu společnou aktivitou se svým českým buddym (procházkou po Praze, návštěvou knihovny, sportováním ve Stromovce…). 
 3. Freemoveři si o svém studiu (čeština a/nebo přednášky) a o svých aktivitách s buddym vedou deníčky. 
 4. V červnu se konalo setkání freemoverů, na kterém freemoveři ukázali vedení FF UK své deníčky a podělili se s ostatními freemovery o své zkušenosti a zážitky. Další setkání se bude konat v září.

Zájemci o studijní pobyt na FF UK v režimu freemover se mohou hlásit pomocí tohoto formuláře: 

Prosíme také o doložení následujících dokladů: 

 1. Doklad o tom, že uchazeč je občanem Ukrajiny. 
 2. Doklad o udělení dočasné ochrany nebo speciálního víza (v cestovním pase).
 3. Doklad o aktuálním studiu na vysoké škole mimo Českou republiku (v případě, že by tento doklad nemohl uchazeč doložit, lze tuto skutečnost ve výjimečných případech stvrdit čestným prohlášením). 
 4. Strukturovaný profesní/akademický životopis. 

Vyplněný formulář (v elektronické verzi, nemusíte podepisovat) a požadované dokumenty zašlete na e-mail renata.jamin@ff.cuni.cz

Dotazy ohledně možnosti absolvovat na FF UK studijní pobyt v režimu freemover směřujte na e-maily: renata.jamin@ff.cuni.cz