Úvod do komunitního tlumočení (ukrajinština/ruština)

V pátek 18.3. 2022 od 15:00 do 20:00 se v budově FF UK konal rychlokurz Úvod do komunitního tlumočení (ukrajinština/ruština). Seminář byl určen ukrajinsky a rusky mluvícím studentům FF UK, kteří mají zájem se v aktuální situaci zapojit jako dobrovolníci a tlumočit mezi češtinou-ukrajinštinou a češtinou-ruštinou.

Úvodem byly představeny teoretické základy komunitního tlumočení s ohledem na momentální situaci (role tlumočníka, tlumočení emočně vypjatých situací, zvládání stresu, tlumočení online/po telefonu). Tato část byla společná pro oba jazyky. Následně se seminář rozdělil na 2 skupiny (ukrajinština a ruština), přičemž pozornost byla věnována konkrétní terminologii a nácviku modelových situací.

Seminář vedli vyučující Ústavu translatologie FF UK (PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D, Ing. Mgr. Marie Molchan, prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.) a soudní tlumočnice Mgr. et Mgr. Jiřina Dvořáková. Rychlokurzu se zúčastnilo cca 70 studentů fakulty. Tuto jednorázovou akci uspořádala nezisková organizace Slovo 21, z. s. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.